Intresseanmälan Konsten att delta

Bild: Verk av Reza Hazare, en av deltagarna i Konsten Att Delta som medverkar vid sommarens utställning i Eskilstuna.

 

Konsten att delta är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska bild och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade. Vi ser det som viktigt att bygga upp ett nationellt nätverk och att samma/liknande arbetssätt/metod används i hela landet. Detta bidrar även till att skapa naturliga mötesplatser mellan kollegor. Det handlar inte bara om integration utan även om demokrati och yttrandefrihet.

 
Samverkan för mångfald
Den här skriften riktar sig till Dig som är region- och kommunpolitiker, handläggare eller allmänt kulturintresserad. Den innehåller ett axplock av metoder, goda exempel och en längre intervju med kulturminister Alice Bah Kuhnke om hur en regionkan arbeta med kulturell integration. Ladda ner >>

Vi har under 2017 drivit ett pilotprojekt i Sörmland, Östergötland och Stockholms län. Nu kommer vi fokusera på att projektet ska bli nationellt. Några regioner har redan flaggat för att man vill vara en del i projektet. Vi söker därför till att börja med mentorer även i Norrbotten, Västernorrland, Västra Götaland , Uppsala och Dalarna.

Projektet bygger på erfarenheter från tidigare yrkesrelaterade integrations- och samverkansprojekt inom kultursektorn. Projektledaren Ola Öhlin har mer än tio års erfarenhet inom ämnet. Projektkoordinatorerna (Sahar Burhan och Antony Merjan) har själva varit deltagare i tidigare projekt och är idag väl etablerade inom den svenska kulturscenen. 

Konsten att delta: bild och form är uppbyggt som ett ”mentorskapsprogram” och drivs av Konstnärernas Riksorganisation i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund och KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m.fl.

Projektet finansieras genom Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

I flertalet studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda bild och formskapare är en ofta förbisedd grupp. Konsten att delta: bild och form vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Projektet är en plattform för samverkan mellan bild och formskapare, institutioner, organisationer, föreningar m.fl. Projektet kommer att arrangera regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet. Med projektet ges möjlighet för etablerade bild och formskapare att bli mentor/kollega för en person inom samma bransch och där igenom utöka sina nätverk.

Fyra grundstenar

Projektet bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte, samverkan och lyhördhet:

Frivillighet handlar om att båda parter som deltar gör det av egen fri vilja. Det rör sig inte om någon form av godmanskap, lotsverksamhet eller för att lära ut saker åt den nyanlände. Det handlar om att träffas som kollegor och ha utbyte av varandra och varandras erfarenheter. Både parter deltar på sin fritid för att man har intresse av att möta nya kollegor och nätverk.

Ömsesidigt utbyte syftar på att det inte enbart är den ena parten som ska få något ut av matchningen som görs. Det handlar inte om att den ene är lärare som lär ut något till den andre som enbart tar emot information. Tvärtom är meningen ett möte mellan kollegor där båda parter är villiga att lära sig av varandra. I ett initialt skede kan den nyanlände behöva veta mer om det svenska samhället och dess kultur, men syftet är ett utbyte på lika villkor.

Samverkan handlar om att kunna erbjuda både deltagare och kollegor/mentorer ett mervärde och breddat nätverk. Vi har därför etablerat samarbeten och samverkar med myndigheter, institutioner, organisationer både inom och utanför kultursektorn.

Lyhördhet syftar till att projektet bygger på lyhördhet och en flexibilitet efter deltagare och mentorers behov inom projektets ramar.

Matchning

Här nedan finns en anmälan/matchningsmall att fylla i. När man fyllt i anmälan söker vi lämplig kollega och kallar inom en tid till ett matchningssamtal.  

Aktiviteter

  • Deltagare och Kollega/mentor väljer själva i vilken form och när de vill umgås. De kan träffas på en fika, en konstutställning, i ateljén enskilt eller i större grupp, beroende på vad som passar och intresserar dem bägge.
     
  • Projektet kommer att arrangera regionala träffar för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet
  • Portfoliovisningar för att lära känna varandras konstnärskap och presentera sig för möjliga inköpare.

  • Avslutande utställning på Konstnärshuset okt-nov 2018.

Dokumentation

Missade du seminariet "Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?" den 25 september 2017? Här finns nu hela seminariet i nio filmklipp

Inom projektet arrangerade vi i år utställningen ”HUB” på Konstnärshuset. Den var välbesökt och uppmärksammades både i SVT och DN.

Kontakt

Har du frågor kan du kontakta projektledare Ola Öhlin  073-642 78 59, Sahar Burhan 076-176 86 12 eller Antony Merjan 070-09 91 619.

 

 

Ange ett eller flera språk du kan konversera på.