Uppdrag & avtal

Vi hjälper våra medlemmar och deras uppdragsgivare med praktiska verktyg såsom avtalsmallar, information om arvodesrekommendationer och upphovsrätt samt riktlinjer för upphandlingar och offentliga utsmyckningsuppdrag, tävlingar med mera. Genom att vi gemensamt sätter upp och följer riktlinjer för vad som är skälig ersättning och bra arbetsvillkor stärker vi den konstnärliga yrkesrollen och ser till att yrket inte urholkas.

MU - ett statligt ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning

MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering.

Medverkansersättning

I avtalet står det att en arrangör ska skapa ett enskilt avtal med en konstnär som bestämmer nivån på medverkansersättning i ett utställningssammanhang. I det enskilda avtalet ska det framgå hur en konstnär ersätts för:

  • kostnader som uppstår i samband med utställningen, till exempel frakt, försäkring, resor, teknisk utrustning med mera
  • arbete inför, under och efter utställning. (Exempel på arbete som ska regleras är upphovsmannens arbete med produktion, katalog, hängning/montering, möten, deltagande i programverksamhet och efterarbete.)
  • upphovsrättsligt nyttjande av upphovsmannens verk efter avslutad utställning. (Exempel på nyttjande är publicering av bilder på arrangörens webbplats.)
     

Utställningsersättning

I MU-avtalet ingår utställningsersättning, som inte kan förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.

Skattetekniskt betraktas utställningsersättningen som ersättning för upplåtelse av konstnärens visningsrätt (upphovsrättsersättning). Ersättningen är obligatorisk och kan ej förhandlas bort. Ersättningen blir en omsättning i konstnärens verksamhet och debiteras med moms (6 %). Ersättningen är inte betalning för utfört arbete. Den orsakar därför inte skyldighet för arrangören att betala sociala avgifter och innehålla preliminär A-skatt i de fall mottagaren saknar F-skattsedel. Det saknar alltså betydelse om konstnären betalar A-skatt eller F-skatt. Om moms skall betalas ut styrs av om konstnären driver näring, dvs. deklarerar sin verksamhet på NE-blankett. Om konstnären deltar i många utställningar där utställningsersättning erhålls rekommenderas att konstnären momsregistrerar sig.

Är du arrangör eller konstnär och vill tillämpa MU-avtalet?
Det är enkelt för arrangörer och konstnärer att tillämpa MU-avtalet. Det är bara att använda sig av MU-avtalsmallen. På så sätt går man genom utställningens villkor. Sätt er ned – arrangör och konstnär – tillsammans och fyll i avtalet. Mallen används alltså för upprätta ett enskilt avtal inför en utställning. MU-avtalsmallen har tagits fram gemensamt av flera aktörer från konstscenen. För mer information och frågor om MU-avtalet besök Kulturrådets MU-sida eller Frågor och svar om MU-avtalet som har tagits fram av Kulturrådet och konstnärsorganisationerna.

För att underlätta budgeteringen av konstnärens medverkansersättning och omkostnader i samband med utställningen har vi tagit fram den här mallen i excel.

Är du arrangör och har svårt att få pengarna att räcka?
Är det svårt att få budgeten att räcka till? Konstnärernas Riksorganisation har tagit fram 17 skäl för kommuner och regioner att tillämpa MU-avtalet och sex verktyg för att kvalitetssäkra arbetet. Du hittar dem här.

MU-barometern 2015
Årligen görs över sex miljoner besök på svenska konstutställningar. Den svenska konstscenen är central för ett vitalt kulturliv, men också för samhället och demokratin i stort. Trots det får konstnärerna, de som producerar innehållet till landets konstutställningar, sällan betalt för sitt arbete. Utställningsarrangörer av konst lägger i genomsnitt bara en knapp procent av sina verksamhetskostnader på konstnärerna. Det visar Konstnärernas Riksorganisations nya MU-barometer. MU-barometern består dels av en digital sökbar lista över utställningsarrangörers tillämpning av MU-avtalet, dels en analyserande rapport.

Konstnärs kulturbidrag till utställningsarrangör
För att öka kunskapen om konstnärers kostnader vid utställningar behöver vi på Konstnärernas Riksorganisation fler exempel från våra medlemmars konstnärliga praktik. Du som ställt ut nyligen kan hjälpa oss genom att fylla i vår enkla mall för att beräkna ditt (konstnärens) totala kulturbidrag till en utställningsarrangör. 

Arvodesrekommendationer

Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendationer avseende t ex uppdragsarbete och ateljévisningar uppdaterades senast i februari 2014.

Alla kostnader anges exklusive moms.

1. Uppdragsarbete 
Minimiarvode för konstnärer vid uppdragsarbete såsom produktionsarbete, projektverksamhet, medverkansersättning vid utställning, tillfälliga konsult-, rådgivnings- och juryuppdrag, paneldebatter, guidningar. 
750 kr per timme F-skatt
570 kr per timme A-skatt

Vid längre uppdrag beräknas minimiarvodet utifrån en månadslön (A-skatt) som motsvarar 26.900 kr brutto eller F-skatt 40 804 kr inkl sociala avgifter, semesterersättning och avsättning för tjänstepension (4,5%) men exkl moms.

Vid inställelse till möten och paneldebatter* debiteras för minst två timmars arbete. 

2. Framträdanden såsom föredrag, gästföreläsningar, ateljévisningar. 
Arvoden inkluderar förberedelser. Lägsta debitering är en halvdag. 
Halvdag 6 000 kr Heldag 8 000 kr 

*Paneldebatter debiteras enligt tariff för uppdragsarbete. 

3. Offentlig utsmyckning m.m. 
Arvodesnivåer bygger på arvodesnivå för uppdragsarbete. Vid uppdrag med fastlagd budget bör i normalfallet minst 40 % av beställningsuppdragets budget gå till konstnären som ersättning för nedlagt arbete. Hänsyn bör dock tas till arbetets och verkets art och omfattning. Vid skissuppdrag bör tid för skissarbete fastställas och arvoderas på förhand. Vid parallella uppdrag och tävlingar bör beställaren avsätta minst 15 % av budgeten för utsmyckningen till skissarvode för deltagande konstnärer. Se också Tävlingsregler nedan.

4. Utställningsersättning 
Vid utställning bör konstnärer få ersättning som motsvarar MU-avtalets tariff oavsett utställningsarrangör. Konstnärsdrivna gallerier som drivs ideellt bör så långt som möjligt följa MU-avtalets tariff. Medverkansersättning debiteras enligt arvodesnivå för uppdragsarbete. Utställningsersättning utgår enligt MU-avatalets tariff (se vänsterspalten).

5. Hyra av konstverk 
Ersättning för hyra av konstverk bör vara minst 20 % av verkets försäkringsvärde per år dock lägst 1000 kr per verk oavsett hyresperiod. Vid utställningar som omfattas av MU-avtalet gäller istället MU-avtalets tariff. 

6. Ersättning för upphovsrättsligt nyttjande 
För upphovsrättsligt nyttjande av konstverk tillämpas Bildupphovsrätt tariff.

7. Resor och omkostnader 
Konstnären bör ersättas för faktiska kostnader för resor och uppehälle på annan ort än hemorten. Därutöver bör konstnären erhålla traktamente enligt gällande normer. Frakt och försäkring av konstverk bör om inget annat avtalats skriftligt bekostas av uppdragsgivaren. 

Tävlingsregler

En tävling föreligger när flera arkitekter/ingenjörer/konstnärer eller företag inom dessa kompetensområden samtidigt utarbetar förslag för samma uppgift utifrån samma förutsättningar, i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma.

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning. Tävlingsarrangörer och brukare erhåller därmed ett brett underlag för information, debatt och beslut. I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för dess kvaliteter - såväl arkitektoniska, tekniska, funktionella som ekonomiska.

En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att arvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär en skälig ersättning för detta arbete.

 Tävlingsregler >> 

Till beställare av konstnärliga gestaltningar

Vi är mycket glada att det är många som vill sprida utlysningar för stipendier och konstnärliga gestaltningar via Konstnrärernas Riksorganisationers nätverk. När det gäller tävlingar för konstnärliga gestaltningar vet vi att det är många av er som har arbetat bra metoder för urval och villkor.

Checklista: 3 steg mot bättre villkor
1. Intresseanmälan från professionella konstnärer sker med referensbilder på egna genomförda projekt (alltså ej genom obetalt skissarbete).
2. Utifrån referensbilderna väljs 1–5 konstnärer ut och inbjuds göra skissförslag. 
3. En konstnär väljs utifrån skissarbetet för att genomföra uppdraget mot specificerad och skälig ersättning.